środa, 4 stycznia 2012

Nauka przez opis

Je?eli chodzimy do szko?y uczymy si? r�wnie? j?zyk�w obcych. Bardzo cz?sto jest to j?zyk angielski. Opanowanie tego j?zyka zwi?zane jest jednak z pewnymi trudno?ciami, z wysi?kiem, z czasem, jaki musimy na tak? nauk? po?wi?ci?. Warto jednak skupi? si? na nauce angielskiego. Jest to j?zyk obcy, kt�ry przydaje nam si? w ?yciu. Uczymy si? go w [...]

Source: http://ciufcia.tv

bajki online po polsku bajki gumisie

Konwersacja

W nauce j?zyka angielskiego bardzo wa?na jest konwersacja. Dopiero w�wczas, gdy rozmawiamy, gdy opowiadamy sobie pewne historyjki w j?zyku angielskim uczymy si? p?ynnie m�wi?. Podczas uczenia si? angielskiego nie wystarczy nam wkuwanie s?�wek, zapisywanie w notesie zasad pisowni. Musimy przede wszystkim uczy? si? tego, jak rozmawia?. Na pocz?tku jest to troch? trudne. Znamy niewiele s?�w, [...]

Source: http://ciufcia.tv

bajki dla dzieci on line bajki dla dzieci you tube

wtorek, 29 listopada 2011

Kolorowa Kraina

Znowu zastanawia?em si?, jak mog? zaj?? moje Ma?e Dzieci i Jasiek sam mnie natchn?? znowu robi?c dzisiaj przy ?niadaniu malowanki kredkami na naszym stole! Znowu mycie, pomy?la?em, ale chwil? p�?niej wpad?o mi do g?owy ? kolorowanki dla dzieci, to jest to! Szybko znalaz?em w Internecie r�?ne kolorowanki online, gdzie dzieci mog? si? wy?ywa? artystycznie, ale

Source: http://ciufcia.tv

bajki dla małych dzieci bajki dla niemowląt

poniedziałek, 28 listopada 2011

Fryzjer dla dzieciak�w

Byli?my wczoraj na naszej pierwszej wsp�lnej ?doros?ej? wycieczce w Krakowie. Zabra?em swojego syna… do fryzjera dla dzieci. Nie dlatego, ?eby Ma?y Ksi??? narzeka? na nadmiar w?os�w na g?owie, po prostu przechodzili?my obok ? i go zainteresowa?o. ?miechu by?o co nie miara, zw?aszcza, kiedy zwr�ci?em si? do Ma?ego Ksi?cia per ?Ma?y Ksi???? w?a?nie… okaza?o si?, ?e [...]

Source: http://ciufcia.tv

bajki online bez limitu bajki dla dzieci

Nauka s?�wek

Nauka angielskiego opiera si? przede wszystkim na nauce s?�wek. Dopiero, gdy mamy okre?lony zakres s?ownictwa, gdy znamy odpowiedni? ilo?? angielskich wyraz�w jeste?my w stanie budowa? poprawne zdania. Mo?emy wyra?a? nasze my?li w j?zyku, w kt�rym si? uczymy. Dlatego te? tak wielki nacisk k?adzie si? na nauk? s?�w. Dla wielu z nas jest to m?cz?ce. Nie [...]

Source: http://ciufcia.tv

bajki dla chłopców bajki online bez limitu

Przyja?? bohater�w

?Kubu? Puchatek? opowiada w ka?dym odcinku inn? histori?. Lecz zawsze dotyczy ona przyjaci�? ze stumilowego lasu. R�?ne przygody spotykaj? ich ale zawsze wychodz? z opresji, bo pomagaj? sobie nawzajem. Jest to wi?c bajka, kt�ra uczy o przyja?ni. Ka?da posta? jest inna, ma swoje zasady, s?abo?ci i mocne strony lecz wszyscy nawzajem uzupe?niaj? si?. Zazwyczaj kt�ry? [...]

Source: http://ciufcia.tv

darmowe bajki dla dzieci bajki dla dzieci za darmo

Wyjazd

Rok temu zdecydowa?em si? na wyjazd na Wyspy Brytyjskie. Wi?kszo?? moich znajomych by?a tam, co najmniej raz w celach zarobkowych. Moim marzeniem by?o jednak rozpocz?? tam studia. Wiele czyta?em o poszczeg�lnych kierunkach i uczelniach. Wiedzia?em, ?e nie b?dzie ?atwo, ale postanowi?em spr�bowa?. Pocz?tki by?y niezwykle trudne. Zobaczy?em jak wiele trudno?ci sprawia mi j?zyk angielski. Ksi??ki, [...]

Source: http://ciufcia.tv

bezpłatne bajki dla dzieci youtube bajki dla dzieci